Investointihankkeen läpivienti

Teolliselle toimijalle voi syntyä tarve tuotantolaitoksen, prosessin tai yksittäisen laitteen investointiin markkinatilanteen tai kunnossapidon näkökulmasta. Kyseessä voi olla kokonaan uusi tuotantolaitos, olemassa olevan tuotantolaitoksen modernisointi tai tuotantolaitoksen osan tai yksittäisen laitteen uusiminen, sen tullessa käyttöikänsä päähän.

Hankkeen selvitysvaihe

Investointihankkeessa lähdetään tavallisesti liikkeelle käynnistämällä toteutettavuusselvitys, esisuunnittelu tai perussuunnittelu. Tilaajan lähtötietojen pohjalta määritellään tyypillisesti raaka-aine- ja tuotevirrat sekä niiden ominaisuudet suunnittelun lähtötiedoksi. Näiden tietojen pohjalta voidaan selvittää tarkoitukseen soveltuvia teknologioita, prosesseja tai laitevaihtoehtoja. Eri toimittajien esittämistä vaihtoehdoista tehdään teknistaloudellinen tarkastelu ja suunnitteluasteen mukaan laaditaan prosessi- ja tilavarauskaavioita.

Tämän tyyppiseen työhön sopii luontevasti suunnittelutoimisto, jolla on laaja-alainen kokemus ja verkostot alan toimijoihin. Selvitysvaiheen myötä saadaan katsaus käytettävissä oleviin prosesseihin ja niiden kustannuksiin sekä alustavat suunnitteluperusteet,  ja karkea kustannusarvio jatkosuunnittelua varten.

Hankkeelle vihreää valoa

Jos toteutettavuusselvityksen pohjalta todetaan, että hanketta on syytä jatkaa, käynnistyy seuraava suunnitteluvaihe. Kun edetään esisuunnitteluvaiheesta perussuunnitteluun, prosessi- tai laitetoimittaja on tyypillisesti valittu. Suunnitteluperusteita, jossa prosessille asetetut vaatimukset on määritelty, täydennetään muulla tilaajan käytettäväksi vaatimalla ohjeistuksella ja hyväksytään suunnittelun lähtötiedoksi. Suunnitteluperusteet ovat hankkeen keskeisimpiä asiakirjoja, joka määrittää suuntaviivat koko suunnittelua varten. Perussuunnittelun myötä tuotetaan, erityisesti tuotantotekniikan tai prosessisuunnittelun näkökulmasta, laaja suunnitteluaineisto lähtötiedoksi tarkempaa kustannusarviota ja toteutussuunnittelua varten.

Lopullisen toteutussuunnittelun perustat luodaan

Suunnitteluperusteiden ohjaamana laaditaan yksikön aine- ja energiatase, jota käytetään kaiken suunnittelun, eli laitteiden, putkiston ja rakennuksen sekä lopulta kustannusarvion, perustana. Perussuunnittelun myötä syntyvä prosessisuunnittelun aineisto julkaistaan asianmukaisten katselmusten (mm. kaaviokatselmukset) ja riskitarkastelun jälkeen toteutussuunnittelua varten. Lopputulemana on eri suunnittelulajien lähtötietoaineisto.

Hyvä perussuunnittelu on hallittua, ja se ennakoi tulevaa

Perussuunnittelun aikana, ja siitä eteenpäinkin, on syytä noudattaa hyviä suunnittelukäytäntöjä, jotta suunnittelun budjetti ja aikataulu pysyvät hallinnassa. Jos laaditaan PI-kaaviot ennen kuin materiaalitase on hyväksytty, työn määrä muutostilanteessa kasvaa huomattavasti verrattuna systemaattiseen etenemiseen asiakirjojen ja piirustusten laatimisen osalta. Puhumattakaan tilanteesta, että rakennussuunnittelu olisi jo aloitettu. Niinpä projektin alussa on syytä sopia asianmukaisesta muutosmenettelystä muutostilanteiden hallinnoimiseksi.

Laajoissa hankkeissa voi olla perusteltua sitouttaa laitetoimittajakin mukaan suunnittelutyöhön. Perussuunnittelun tuloksena saadaan suunnitteludokumentaation ohella tuloksena esisuunnitteluvaihetta tarkempi kustannusarvio.

Suunnittelusta toteutukseen riskit minimoiden

Tilaajan käytäntöjen mukaan perussuunnitteluvaiheessa laaditun kustannusarvion pohjalta voidaan tehdä hankkeen investointipäätös, tai jatkaa suunnittelua vielä toteutussuunnitteluvaiheessa. Toteutussuunnittelussa laitteet, putkisto, instrumentointi, sähkö ja rakennussuunnittelu viedään niin pitkälle, että projektissa voidaan siirtyä hankintavaiheeseen ja laatia tarvittavat laitehankinta- ja urakka-asiakirjat.

Tuotettu dokumentaatio tarkastetaan lähtötietoihin nojaten ja julkaistaan toteutusta varten asianmukaisten katselmointien (mm. 3D-katselmukset) myötä. Vähäriskisin polku on edetä näiden kolmen aiheen kautta ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista, sikäli kun hankkeeseen sellaista liittyy.

Alla linkki kokonaissuunnittelupalveluumme. Lue myös referensseistämme.

    Lähetä viesti